- Pattira Kindergartem School -

     
  พฤษภาคม 2565  
 
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
 
  ดูตารางกิจกรรมเพิ่ม  
 
 
   
 
  นางสาวภัททิรา ริโรจน์
ผู้รับใบอนุญาต / ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
     
 
   
 
  นายอมร คุณาภิวัฒน์กุล
ผู้จัดการ
 
     
 
   
 
  นางสาวรุ่งนภา เลิศศรี
คุณครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3
 
     
 
   
 
  นางสาวนฤมล ไชยมงคล
คุณครูประจำชั้นอนุบาลปีที่2
 
     
 
   
 
  นางสาวปภาวรินทร์ สุริยาภาส
คุณครูประจำชั้นอนุบาลปีที่1
 
     
 
   
 
  นางสาวณิชกมล บุญมี
คุณครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1
 
     
 
   
 
  คุณครู อัญชลี มังกร
คุณครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล
 
     
 
   
 
  นางสาวสุมิญญากร ค้าขาย
คุณครูประจำชั้นชั้นเนิสเซอรี่ห้องบัวชมพู
 
     
 
   
 
  คุณครูพิมลดา ดวงจิตต์
คุณครูผู้ช่วยห้องเนิสเซอรี่
 
     
 
   
 
  นางศิริรัตน์ รัตนมงคล
คุณครูประจำชั้นเนิสเซอรี่ห้องดอกอัญชัน
 
     
 
   
 
  นางแสงจันทร์ จมเงิน
คุณครูประจำชั้นเนิสเซอรี่
 
     
 
   
 
  นางกานดา เขียววงค์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 
     
 
   
 
  นางศรีเพ็ญ แสงกาญจนานนท์
บุคลากร
 
     
 
   
 
  นางสุชัญญา กันสม
ครูผู้ช่วยอนุบาล