- Pattira Kindergartem School -

     
  พฤษภาคม 2565  
 
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
 
  ดูตารางกิจกรรมเพิ่ม  
 

 

  หลักสูตร
     
   
 • หลักสูตรปฐมวัย พ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิการ(ระยะเวลาเรียน 3 ปี)
     
  การจัดชั้นเรียน จัดตามเกณฑ์อายุนักเรียน
     
   
 1. ห้องดอกอัญชัญ          นักเรียนอายุ           ตั้งแต่       แรกเกิด ถึง  1 ปี 
 2. ห้องบัวชมพู                 นักเรียนอายุ           ตั้งแต่       1  ปี  ถึง  2  ปี
 3. ชั้นเตรียมอนุบาล        นักเรียนอายุ            ตั้งแต่       2  ปี  ถึง  3  ปี
 4. ชั้นอนุบาล  1               นักเรียนอายุ            ตั้งแต่       3  ปี  ถึง  4  ปี
 5. ชั้นอนุบาล  2               นักเรียนอายุ            ตั้งแต่       4  ปี  ถึง  5  ปี
 6. ชั้นอนุบาล  3               นักเรียนอายุ            ตั้งแต่       5  ปี  ถึง  6  ปี
 
     
  เวลาเรียน
     
   
 1. นักเรียนระดับชั้นเนิสเซอรี่ ถึง ชั้นเตรียมอนุบาล
  รับนักเรียน ตั้งแต่เวลา  07.30 น. ถึง 15.00 น.  (ร.ร.ดูแลนักเรียนให้ถึงเวลา 17.30 น.)
 2. นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 
  รับนักเรียนตั้งแต่เวลา  07.15 น. ถึง 15.00 น. (ร.ร.ดูแลนักเรียนให้ถึงเวลา 17.30 น.)
 3. เปิดสอนตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์
 4. รับดูแลนักเรียนหลังเวลา  17.30  น.  (คิดเป็นล่วงเวลา)
     
  วันหยุด
     
   
 1. หยุดวันเสาร์ วันอาทิตย์  วันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์
 2. หยุดภาคเรียนที่  1  ตั้งแต่วันที่ 1-31  ตุลาคม
 3. หยุดภาคเรียนที่  2  ตั้งแต่วันที่  16 มีนาคม - 15 พฤษภาคม
     
  การวัดผลประเมินผล
     
   
 • วัดผลประเมินผลทุก ๆ ภาคเรียน ตามแบบประเมินของกระทรวงศึกษาธิการ
     
  การออกใบประกาศนัยบัตร
     
   
 • เมื่อนักเรียนสำเร็จการศึกษาชั้นสุดท้ายของหลักสูตร
     
  การแต่งกาย
   
 • วันจันทร์ วันอังคารและวันพุธ         แต่งกายชุดนักเรียน             รองเท้าหนังสีดำ
 • วันพฤหัสบดี                                         แต่งกายชุดพละ                   รองเท้าผ้าใบสีขาว
 • วันศุกร์                                                   แต่งกายชุดพื้นเมือง             รองเท้าหนังสีดำ