- Pattira Kindergartem School -

     
  กันยายน 2566  
 
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 
  ดูตารางกิจกรรมเพิ่ม  
 
ดูเพิ่มเติม
 
 
 
ดูเพิ่มเติม
 
กิจกรรมภาษาจีน กับเหล่าซือจากสถาบัน World Lang Academy
เรียนภาษาจีน 2 คาบต่อสัปดาห์...
กิจกรรมดนตรีหลักสูตรคีรีบูนจีเนียส
...
กิจกรรมภาษาอังกฤษ ทิชเชอร์อเมริกัน
นักเรียนเรียนภาษาอังกฤษ 4 คาบต่อสัป...
 
 
ดูเพิ่มเติม