- Pattira Kindergartem School -

     
  สิงหาคม 2565  
 
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
 
  ดูตารางกิจกรรมเพิ่ม  
 
ดูเพิ่มเติม
 
 
 
ดูเพิ่มเติม
 
กิจกรรมภาษาจีน กับเหล่าซือจากสถาบัน World Lang Academy
เรียนภาษาจีน 2 คาบต่อสัปดาห์...
กิจกรรมดนตรีหลักสูตรคีรีบูนจีเนียส
...
กิจกรรมภาษาอังกฤษ ทิชเชอร์อเมริกัน
นักเรียนเรียนภาษาอังกฤษ 4 คาบต่อสัป...
 
 
ดูเพิ่มเติม