- Pattira Kindergartem School -

     
  พฤษภาคม 2566  
 
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
 
  ดูตารางกิจกรรมเพิ่ม  
 

 

  การรับนักเรียน
     
   
  รับสมัครนักเรียนประเภทไป-กลับ  ทั้งชายและหญิง
  ระดับชั้นเนิสเซอรี่              รับตั้งแต่  แรกเกิด   ถึง  2 ปี
  ระดับชั้นเตรียมอนุบาล      รับตั้งแต่   อายุ  2  ปี              
  ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1        รับตั้งแต่   อายุ  3  ปี             
  ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2        รับตั้งแต่   อายุ  4  ปี             
  ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3        รับตั้งแต่   อายุ  5  ปี
 
     
  หลักฐานการสมัคร
     
   
 1. รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน                        3  ใบ
 2. สำเนาสูติบัตรนักเรียน                    1  ชุด
 3. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน          1  ชุด
 4. สำเนาบัตรประชาชนบิดา              1  ชุด
 5. สำเนาบัตรประชาชนมารดา          1  ชุด
 6. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา                  1  ชุด
 7. สำเนาทะเบียนบ้านมารดา              1  ชุด
 8. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง  1  ชุด  (กรณีที่บิดามารดาไม่ได้เป็นผู้ปกครอง)
     
  การจำหน่าย
     
   
 1. เมื่อเรียนจบหลักสูตร
 2. เมื่อลาออก
     
  กรณีนักเรียนย้ายมาจากโรงเรียนอื่น
     
   
 1. เอกสารดังรายการข้อ (2)
 2. ใบรับรองจากสถานศึกษาเดิม  1  ชุด
 3. สมุดรายงานประจำตัวนักเรียนจากสถานศึกษาเดิม 1  เล่ม